Liceul Greco-Catolic "Timotei Cipariu"

An şcolar 2011-2012

ECDLOferta 9

Notificare în Registrul General al Autorităţii de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 0014047

Informaţii privind protecţia datelor personale

 

I. Categorii de persoane

Liceul Greco-Catolic „Timotei Cipariu”  - denumit în continuare pe scurt LGRCAT - prelucrează datele cu caracter personal următoarelor categorii de persoane fizice, în funcţie de scopul prevăzut la secţiunea II.

a) Elevi, studenţi, părinţi ai acestora, reprezentanţi legali ai acestora, alţi membri ai familiei, candidaţi la examenele naţionale, viitori elevi sau studenţi; cadre didactice, cadre didactice auxiliare şi personal nedidactic în relaţii contractuale cu LGRCAT;

b) Elevi, studenţi, cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic sau alţi membri ai familiei acestor categorii enumerate posibili beneficiari ai programelor de protecţie socială derulate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (asigurarea manualelor şcolare, Programul "Corn şi lapte", Programul "Euro200", Programul "Bani de liceu", asigurarea transportului şcolar, burse, precum şi a altor programe similare);

c) Elevi, studenţi, cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic, vizitatori, orice persoană care intră în unitatea dotată cu sistem de supraveghere video;

d) Orice persoană fizică sau juridică ce are raporturi de natură comercială sau contractuală cu LGRCAT.

 II. Scopul colectării şi prelucrării

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice LGRCAT are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate despre categoriile de persoane fizice prevăzute la secţiunea I. Scopul colectării datelor este:

a) Pentru persoanele prevăzute la secţiunea I. litera a: Prestări de servicii ale LGRCAT pentru realizarea obiectului de activitate principal, respectiv: educaţie şi cultură. De asemenea informaţiile colectate de către LGRCAT sunt folosite pentru analize şi prelucrări statistice necesare pentru fundamentarea deciziilor în managementul sistemului educaţional.

b) Pentru persoanele fizice prevăzute la secţiunea I litera b: protecţia socială.

c) Pentru persoanele fizice prevăzute la secţiunea I, litera c: monitorizarea accesului/persoanelor în spaţii publice/private; securitatea persoanelor şi a spaţiilor publice/private; monitorizare video şi securitate.

d) Pentru persoanele fizice prevăzute la secţiunea I, litera d: evidenţa financiar contabilă a LGRCAT.

LGRCAT este în curs de înregistrare în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal.

 III. Motivaţia colectării şi prelucrării

a) Scopul major pentru care LGRCAT colectează date cu caracter personal ţine de prelucrări ale informaţiilor pe baza cărora să se poată lua decizii coerente şi corecte în managementul sistemului educaţional. Deşi actul educaţional pentru învăţământul obligatoriu este gratuit, persoanele fizice sunt obligate să furnizeze o serie de date personale (informaţii despre identitatea persoanei precum şi a părinţilor sau reprezentanţilor legali, acceptul monitorizării video pentru sporirea securităţii în sistemul educaţional), în cazul prevăzut la secţiunea II, litera a) şi c), acestea fiind necesare în vederea derulării/iniţierii de raporturi juridice cu LGRCAT, cu respectarea prevederilor legale (de exemplu: cele privind relaţia cu angajaţii sau cele privind înscrierea în învăţământ sau cele privind evidenţa rezultatelor şcolare sau a actelor de studii). În cazul refuzului de a furniza aceste date, LGRCAT poate să refuze iniţierea de raporturi juridice, întrucât poate fi pus în imposibilitatea de a respecta cerinţele reglementărilor speciale in domeniul educaţional, iar în cazul angajaţilor, a prevederilor dreptului muncii şi dreptului fiscal. De asemenea LGRCAT colectează şi o serie de informaţii care nu au caracter obligatoriu (de exemplu: adresa de email, telefon) în vederea îmbunătăţirii modului de comunicare cu elevii, studenţii, părinţii sau reprezentanţii legali ai acestora precum şi pentru realizarea ulterioară de sondaje statistice (selectarea în mod aleatoriu a unui eşantion şi administrarea unui chestionar relativ la aspectele educaţionale) utilizând comunicarea prin sistemul poştei electronice. In cazul in care persoanele fizice şi-au dat acordul pentru colectarea şi prelucrarea unor datelor cu caracter opţional, au dreptul ca ulterior sa solicite excluderea din baza de date LGRCAT a acestor informaţii. Refuzul furnizării şi/ sau prelucrării datelor informaţiilor opţionale poate duce la imposibilitatea ca LGRCAT să transmită informaţii despre serviciile sale (de exemplu: noutăţi despre testele naţionale).

b) În situaţiile prevăzute la secţiunea II, litera b) furnizarea datelor este necesara pentru ca persoanele în cauză să poată beneficia de acces la respectivele categorii de programe de protecţie socială. Refuzul de a furniza informaţii personale în acest scop poate duce la pierderea calităţii de beneficiar a programelor de protecţie socială.

c) În situaţiile prevăzute la secţiunea II, litera d) informaţiile cu caracter personal se colectează şi prelucrează pentru a respecta prevederile legale relativ la înregistrarea operaţiunilor financiar contabile. Furnizarea informaţiilor din această categorie este obligatorie, refuzul de a le furniza duce la imposibilitatea de a demara relaţii juridice între LGRCAT şi respectivele persoane.

 IV. Părţile care au acces la informaţiile cu caracter personal

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari:

a) In cazul prevăzut la secţiunea II, literele a), b), c) şi d): Persoana vizată, reprezentanţii legali ai persoanei vizate, angajaţi ai operatorului cu drept de acces, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, autoritatea judecătorească, poliţia, Organe de urmărire penală şi alte instituţii abilitate de lege să solicite informaţii.

 V. Drepturile persoanelor a căror date personale sunt colectate şi/ sau prelucrate

La cererea persoanelor fizice LGRCAT confirmă dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an. LGRCAT se obligă să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să şteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu prevederile Legii 677/2001.

Conform Legii nr. 677/2001, persoanele fizice beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justiției. Totodată, au dreptul sa se opună prelucrării datelor personale care îi privesc si sa solicite ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege când prelucrarea de către LGRCAT a datelor este obligatorie.

 

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată către LGRCAT sau direct la sediul LGRCAT din Bucureşti, Str. Bucegi nr. 97. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a va adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

 

Conţinutul secţiunii de pe pagina web a LGRCAT, referitor la Protecţia Datelor Personale, a fost aprobat de Consiliul Profesoral al LGRCAT din 31 mai 2012.

Măsuri pentru asigurarea securităţii prelucrării datelor personale

 -          Pentru accesarea bazelor de date cu caracter personal, utilizatorii au sau nu au permisiuni pentru contul propriu. Consultarea bazei de date presupune cunoaşterea unui cont de acces cu parolă primit numai pentru o anume operaţiune şi limitat la o perioadă de timp.

-          Administratorul bazei de date stabileşte drepturile de utilizare şi conturile speciale, la cererea scrisă a Consiliului de Administraţie. Acesta acţionează conform procedurii interne a liceului.

-          Arhivarea sau distrugerea datelor colectate sau stocate se realizează la cererea scrisă a Consiliului de Administraţie, conform procedurii interne a liceului.

-          Colectarea şi introducerea datelor se realizează la cererea scrisă a Consiliului de Administraţie, conform procedurii interne a liceului.

-          Modificarea datelor stocate se realizează la cererea scrisă a Consiliului de Administraţie, conform procedurii interne a liceului, care reţine cine a făcut modificarea şi când.

-          Copiile de siguranţă se realizează la un interval de timp stabilit prin procedură internă.

-          Afişarea şi tipărirea datelor stocate se realizează la cererea scrisă a Consiliului de Administraţie, conform procedurii interne.

-          Întreţinerea, corectarea şi securizarea datelor stocate se realizează de către cei desemnaţi de către Consiliul de Administraţie.